Cfc Vietnam.bao Cao Pow 3.23 001

Báo cáo phân tích tài chính quý III Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (POW)

Cfc Vietnam.bao Cao Pow 3.23 001

Cfc Vietnam.bao Cao Pow 3.23 002

Cfc Vietnam.bao Cao Pow 3.23 003

Cfc Vietnam.bao Cao Pow 3.23 004

Cfc Vietnam.bao Cao Pow 3.23 005

Cfc Vietnam.bao Cao Pow 3.23 006

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm