Screenshot (1071)

Chu kỳ kinh tế và chu kỳ ngành nghề -Tài liệu được phân tích tại chương trình huấn luyện Quản trị tài chính doanh nghiệp của CFC Vietnam

Chu kỳ kinh tế và chu kỳ ngành nghề đều liên quan đến sự biến đổi trong hoạt động kinh tế nhưng ở các phạm vi khác nhau.

Chu kỳ kinh tế thường được đề cập đến sự biến động trong hoạt động kinh tế toàn cầu hoặc quốc gia qua các giai đoạn tăng trưởng, suy thoái và phục hồi. Chu kỳ này có thể dẫn đến thay đổi về sản xuất, việc làm, lạm phát và các chỉ số kinh tế khác.

Trong khi đó, chu kỳ ngành nghề là sự biến đổi trong hoạt động của các ngành nghề cụ thể. Các ngành nghề có thể trải qua chu kỳ tăng trưởng khi nhu cầu tăng cao và sau đó suy giảm khi nhu cầu giảm đi. Sự thay đổi trong công nghệ, xu hướng tiêu dùng, chính sách kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ ngành nghề.

Sự hiểu biết về cả chu kỳ kinh tế và chu kỳ ngành nghề là quan trọng để các doanh nghiệp và chính phủ có thể dự đoán và ứng phó với sự biến động trong kinh tế một cách hiệu quả.

Bấm vào đây để xem chi tiết và tải về

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm