Z3946519416976 77795835d7d9b279c398f705d376956b

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

I. VỀ CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần tư vấn tài chính doanh nghiệp Việt Nam (CFC Vietnam) là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, kế toán và thuế hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

CFC VIETNAM Được đối tác tin cậy bởi chúng tôi am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh và kinh tế của khách hàng, kết hợp kiến thức chuyên môn và đặc thù thuế tại từng địa phương. Chúng tôi giúp đồng hành cùng đối tác:

  • Xây dựng và chuyển giao hệ thống nhân sự, hệ thống vận hành tài chính, luật, kế toán và thuế
  • Cùng doanh nghiệp thực hiện các chiến lược tài chính, luật, kế toán và thuế nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động, kinh doanh
  • Xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ, kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp

II. NỘI DUNG DỊCH VỤ

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cấu trúc mới nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu trong những điều kiện, hoàn cảnh luôn thay đổi.

Tái cấu trúc doanh nghiệp thường được thể hiện ở một số phương diện gồm:

– Điều chỉnh cơ cấu hoạt động.
– Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy.
– Điều chỉnh cơ cấu thể chế.
– Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực.

CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP

Tầm nhìn mơ hồ

Tầm nhìn dài hạn chưa rõ ràng, mục tiêu công ty và bộ phận chưa liên kết với nhau.

Nhân sự chưa phù hợp

Nhân sự chưa phù hợp, năng lực đội ngũ chưa đáp ứng, chưa có kế hoạch hành động cụ thể để vận hành.

Hệ thống quản lý chưa hoàn chỉnh

Hệ thống quản lý chưa hoàn chỉnh, các quy trình chưa phát huy hiệu quả điều hành.

Cấu trúc chồng chéo

Tính trách nhiệm chưa cao, phối hợp giữa các phòng ban chưa tốt.

Chưa có kế hoạch hành động

Chưa có kế hoạch hành động cụ thể hướng tới mục tiêu kinh doanh.

Thiếu chỉ số sức khỏe

Thiếu chỉ số sức khoẻ công ty và phòng ban, chưa có phương pháp kiểm soát hiệu quả.

1. Xác định lại chiến lược kinh doanh của Công ty

– Xác định lại thế mạnh, tầm nhìn và thị trường;
– Cơ cấu danh mục đầu tư, đưa ra các phương án thoái vốn;
– Củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự.

2. Sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại

– Thiết lập lại trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh thông;
– Thiết lập chuỗi kinh doanh và hoạt động bổ trợ.

3. Tái cấu trúc nợ

– Hợp nhất và sắp xếp lại cơ cấu nợ, giảm gánh nặng về nợ và hoàn thiện các điều khoản tài chính chung liên quan đến cấu trúc nợ.

4. Cải thiện quy trình hoạt động

– Tinh gọn hệ thống và quy trình hoạt động.

5. Nhân sự

– Sắp xếp chuẩn nhân sự.
– Kiện toàn chính sách nhân sự, lương thưởng và đào tạo;
– Cải thiện cách thức thu hút và giữ nhân tài.

6. Sắp xếp lại dịch vụ hỗ trợ

7. Quản lý thay đổi

– Xây dựng lộ trình và biện pháp quản lý sự thay đổi hiệu quả, bền vững và không phá vỡ hệ thống hoạt động.

III. TẠI SAO LỰA CHỌN CFC VIETNAM

CAM KẾT KẾT QUẢ

– Hoàn thiện tầm nhìn trung và dài hạn.
– Hoàn thiện cấu trúc doanh nghiệp.
– Hoàn thiện chỉ số sức khoẻ công ty và bộ phận.
– Hoàn thiện chiến lược Sale & Marketing.
– Hoàn thiện hệ thống quản lý, quy trình vận hành.
– Hoàn thiện hệ thống BSC-KPI và đào tạo.
– Hoàn thiện cơ cấu nhân sự
– Hoàn thiện ngân sách vận hành doanh nghiệp.
– Hơn 30 chuyên gia chuyên nghiệp, thực chiến
– Gần 20 năm tận tâm vì khách hàng
– 65% chi phí tối ưu cho đối tác
– 96% đối tác tái sử dụng dịch vụ
– 100% đối tác được xây dựng chiến lược sổ sách và thuế thay vì xử lý sự vụ
– 45 % khách hàng dùng và giới thiệu dịch vụ cho đối tác khác

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TẠI CFC VIETNAM

Screenshot 1680968559

 

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm

Z4510380697455 5c861aeae1f247cd900c318b736802a3

CFO Service

Giám đốc tài chính thuê ngoài – Trợ lý tài chính đẳng cấp cao cho doanh nghiệp!