Z3992274818416 51c30f33022d2dbf55e77189abec978a

Kế toán trưởng hay CFO cần có tư duy gì?

Khi thuyền thủng, mọi người thường làm gì?

Một số người lao vào vá chỗ thủng bằng vải, bằng gỗ hoặc bất cứ thứ gì có thể;

Một số người vội vã đi múc nước ra khỏi thuyền

Một số người chạy tìm thuyền nhỏ hoặc áo phao chạy trước

Khi doanh nghiệp gặp vấn đề như chiếc thuyền thủng; là người thuyền trưởng bạn cần làm gì?

Thay vì lao vào giải quyết sự cố, bạn cần lùi lại!

Lùi lại, để bạn quan sát tình hình Lùi lại, để bạn đánh giá nguồn lực

Lùi lại, để bạn đo lường các biện pháp

Bạn cần xem bạn có bao nhiêu nguồn lực, khả năng đến đâu, kinh nghiệm thế nào; phương án và thời gian giải quyết là bao lâu.

Đâu là nơi thủng lớn nhất của con thuyền?

Đâu là nơi trọng yếu nhất của con thuyền?

Với nguồn lực như vậy con thuyền có khả năng được cứu hay không?

Hoặc bạn huy động nguồn lực tác động đúng vào điểm huyết mạch để con thuyền an toàn trước khi cứu các vết thủng khác; hoặc thậm chí bạn phải lựa chọn sơ tán mọi người và của cải trong khả năng.

Cho nên người thuyền trưởng cũng như người chủ doanh nghiệp, người quản lý tài chính trong doanh nghiệp; khi thấy vấn đề bạn không nên lao ngày vào để giải quyết sự vụ; mà nên lùi lại, quan sát, đánh giá, sau đó bạn tổ chức thực hiện để cứu con thuyền và những đồng đội của bạn.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm