Picture7

TÀI SẢN NGẮN HẠN LÀ GÌ???

Bên cạnh tiền mặt, các khoản tương đương tiền như cổ phiếu, tín phiếu, kho bạc ngắn hạn hoặc trái phiếu… thì những khoản mục sau cũng được bao gồm trong tài sản ngắn hạn.

Khoản phải thu

Picture7

Các khoản phải thu thể hiện số tiền do một công ty hàng hóa hoặc dịch vụ được giao hoặc sử dụng nhưng chưa được khách hàng thanh toán. Các khoản này được coi là tài sản ngắn hạn miễn là chúng có thể được thanh toán trong vòng một năm. Nếu một doanh nghiệp thực hiện bán hàng bằng cách cung cấp các điều khoản tín dụng dài hơn cho khách hàng của mình, thì một phần trong số những khoản phải thu đó có thể không đủ điều kiện để đưa vào tài sản ngắn hạn.

Cũng có thể một số khoản phải thu khó có khả năng thu hồi, việc này được phản ánh trong dự phòng phải thu khó đòi được khấu trừ vào các khoản phải thu. nếu khoản mục phải thu nào đó không thể thu hồi được thì nó sẽ được ghi trong chi phí nợ xấu và mục đó không được xem xét trong tài sản ngắn hạn.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho đại diện cho nguyên liệu thô, linh kiện và thành phẩm. Đây là tài sản ngắn hạn, nhưng việc xem xét đối với mặt hàng này cần phải hết sức thận trọng. Các phương pháp kế toán khác nhau có thể được sử dụng để làm tăng hàng tồn kho, và đôi khi nó có thể không có khả năng thanh khoản như các tài sản ngắn hạn khác. Tùy thuộc vào sản phẩm và ngành công nghiệp.

Ví dụ, có rất ít hoặc không có gì đảm bảo rằng một tá thiết bị di chuyển đất nặng chi phí cao có thể được bán trong năm tới, nhưng có khả năng bán thành công một ngàn chiếc ô trong mùa mưa sắp tới. Hàng tồn kho có thể không thanh khoản như các khoản phải thu và nó làm chôn vốn lưu động. Một vài ngành công nghiệp có nhu cầu tiêu thụ thay đổi bất ngờ, hàng tồn kho có thể bị tồn đọng.

Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm cả các khoản thanh toán tạm ứng được thực hiện bởi một công ty đối với hàng hóa và dịch vụ sẽ được nhận trong tương lai. Nó được coi là tài sản ngắn hạn. Mặc dù chúng không thể được chuyển đổi thành tiền mặt, nhưng chúng là các khoản thanh toán đã được xử lý. Các thành phần như vậy giải phóng vốn cho những mục đích kinh doanh khác. Chi phí trả trước có thể bao gồm các khoản thanh toán cho các công ty bảo hiểm hoặc nhà thầu.

Trên bảng cân đôi kế toán, tài sản ngắn hạn sẽ được hiển thị theo thứ tự thanh khoản, nghĩa là các mặt hàng có khả năng và để chuyển đổi thành tiền mặt cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn. Thứ tự ưu tiên các thành phần của tài sản ngắn hạn là tiền mặt (bao gồm tiền tệ, kiểm tra tài khoản và tiền mặt), đầu tư ngắn hạn (như chứng khoán thị trường lỏng), các khoản phải thu, hàng tồn kho, vật tư và chi phí trả trước.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm