Z4029233551323 9cd30da10491855bff7cb7d56a49369c

Báo cáo ngành bất động sản quý III/22

CFC Vietnam thiết kế báo cáo dựa trên thông tin từ nhiều nguồn, chúng tôi luôn cố gắng giữ thông tin cập nhật và chính xác nhưng không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với báo cáo này.

A. Số liệu trung bình ngành

Chỉ số trung bình ngành được tính trung bình từ số liệu Báo cáo tài chính của 09 công ty đầu ngành:

Screenshot 1673364244

B. Chỉ số lợi nhuận đầu tư

Screenshot 1673364336

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên tổng vốn chủ sở hữu (ROE)là hai chỉ tiêu để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tỷ số ROE và ROA còn tùy thuộc vào thời vụ kinh doanh cũng như quy mô và mức độ rủi ro của doanh nghiệp. AGG và KDH có tỷ suất lợi nhuận khá sao co với các doanh nghiệp còn lại, thể hiện tình hình kinh doanh của 2 doanh nghiệp này khá tốt so với ngành.

C. Chỉ số tài chính

Screenshot 1673364452

Về chỉ số thanh toán tiền mặt, trong top 9 Doanh nghiệp đi đầu về  ngành BĐS nêu trên thì không có doanh nghiệp nào đảm bảo được khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn. Điều đó cho thấy lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp BĐS khá lớn, đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

Tổng phải trả/ Tổng tài sản trung bình ngành BĐS vẫn còn khá cao.  Với diễn biến lãi vay trong thời gian gần đây, chi phí lãi vay là một trong những áp lực khá lớn đối với doanh nghiệp BĐS, chi phí lãi vay là gánh nặng không nhỏ đối với các DN.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Z4181394310792 Bd3563327b9bee73a370a7c783fdc615

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm