Z4029229068148 E300a6cfafef00396a59c71530696a37

Chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4.0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH giống như một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và người làm kế toán-tài chính chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật