Z4261783381466 2b91ee6dbc66202c90c26566c1afa594

Dịch vụ quản trị rủi ro kế toán và thuế

Bạn không tập trung vào rủi ro. Bạn tập trung vào kết quả. Không rủi ro nào lớn tới mức ngăn cản bạn hoàn thành công việc phải làm.
You don’t concentrate on risks. You concentrate on results. No risk is too great to prevent the necessary job from getting done. Chuck Yeager

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật