Image1

Một số nội dung bạn có thể lưu ý về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn.

Doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy thì được sử dụng đến khi hết thì mới phải đăng ký mua chứng từ điện tử (Thuế không cấp chứng từ giấy nữa. Doanh nghiệp có thể liên hệ đơn vị đang cung cấp hóa đơn điện tử cho đơn vị mình để đăng ký mua thêm loại chứng từ điện tử, hoặc bất kỳ nhà cung cấp hóa đơn điện tử nào khác có gói chứng từ điện tử đáp ứng tiêu chí chứng từ điện tử theo ND 123)

Image1

– Doanh nghiệp đang dùng chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy phải nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ như bình thường.

– Doanh nghiệp đang dùng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ điện tử.

– Doanh nghiệp đang dùng chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy và đồng thời sử dụng cả chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử trong cùng kỳ thì chỉ cần lập báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy.

Khi chuyển sang dùng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử: Doanh nghiệp không phải khai báo với cơ quan thuế mà chủ động quản lý chứng từ điện tử.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử phải sử dụng chữ ký số để ký phát hành chứng từ.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử khi phát hành có thể tra cứu được trên hệ thống lưu trữ của nhà cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm của doanh nghiệp (là đơn vị sử dụng lao động) cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động khi người lao động có nhu cầu cung cấp chứng từ.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm