Picture6

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LẬP NGÂN SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỔ BIẾN

Bottom-up – Phương pháp này liên quan đến việc xem xét các thành phần riêng lẻ của một dự án, chỉ định chi phí cho từng thành phần và sau đó tổng cộng chúng lại để đạt được chi phí ước tính. Cách tiếp cận này thường liên quan đến việc các nhân viên trong các bộ phận khác nhau vạch ra các nhiệm vụ cần thiết và các bước liên quan để hoàn thành phần dự án của họ.

Picture6

Từ trên xuống – Phương pháp này này ngược lại với từ dưới lên, nơi bạn bắt đầu với ý tưởng về tổng dự án, phân bổ các phần cho các nhiệm vụ dự án khác nhau. Để hình thành con số ban đầu, nhà quản lý có thể xem xét chi phí của các dự án và ngân sách trước đây, điều kiện kinh tế hiện tại, v.v.

Ước tính ba điểm – Phương pháp này tính đến các tình huống chi phí tốt nhất và trường hợp xấu nhất cho mỗi nhiệm vụ liên quan đến dự án, cùng với một con số đại diện cho ước tính có khả năng xảy ra nhất; những con số đó được đối chiếu để ước tính ngân sách. Phương pháp này có thể hữu ích vì nó đặc biệt xem xét các rủi ro liên quan đến một dự án.

Ước tính tham số – Phương pháp này chia dự án thành nhiều nhiệm vụ khác nhau và sử dụng các thông số cụ thể dựa trên dữ liệu ngành và các dự án trước đó để tính toán chi phí.

Ví dụ: nếu mất 9 giờ và 3 nhân viên để may một chiếc áo cách đây 2 năm, bạn có thể tìm mức giá hiện tại của ngành để thực hiện cùng một nhiệm vụ trong năm nay để tính toán chi phí đó sẽ là bao nhiêu. Phương pháp này khá chính xác nhưng cũng khá phức tạp, và không được sử dụng phổ biến như ba phương pháp trước.

Ước tính tương tự — Phương pháp này liên quan đến việc ước tính chi phí của một dự án hiện tại bằng cách xem xét chi phí của các dự án tương tự trong quá khứ. Nếu các dự án rất giống nhau, phương pháp này có thể chính xác, nhưng nói chung, nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các so sánh phù hợp để đưa ra ước tính chi phí đáng tin cậy nhất.

Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm