Image1

NHỮNG DẤU HIỆU CHỨNG MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÓ VẤN ĐỀ

Image1

 1. Lỗ liên tục nhưng nhân sự trên bảng lương tăng
 2. Lỗ liên tục nhưng doanh thu thì tăng theo từng năm
 3. Doanh thu tăng bất thường so với năm trước (Trong điều kiện ngành nghề và sản phẩm không đặc biệt)
 4. Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận gộp giảm
 5. Tỷ lệ lãi gộp (Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần năm trước) quá thấp so với trung bình ngành (hay là trung bình thị trường)
 6. Lợi nhuận sau thuế quá thấp so với doanh thu 
 7. Tỷ lệ ROE quá thấp so với lãi suất ngân hàng
 8. Giá vốn cao hơn doanh thu
 9. Tạm ứng mỗi năm mỗi tăng
 10. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến
 11. Khoản phải thu khác (TK 1388) tăng theo mỗi năm
 12. Vốn chủ sở hữu âm
 13. Tiền lương không còn số dư cuối kỳ
 14. Công ty sản xuất nhưng không có số dư bán thành phẩm
 15. Tiền mặt còn rất nhiều nhưng lại đi vay
 16. Khoản phải thu khách hàng lớn +Khoản phải trả người bán lớn+Khoản vay lớn (Xuất ảo hóa đơn. Mua ảo đầu vào rồi vay ngân hàng)
 17. Hàng tồn kho tăng nhưng doanh thu giảm
Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm