Image1

Quản lý ngân sách dự án

Quản lý ngân sách bao gồm tất cả các quy định và chính sách phân tích, tổ chức và phân bổ các nguồn tài chính trong một tổ chức. Quản lý ngân sách đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức nội bộ về chi tiêu.

Một ngân sách được quản lý tốt cho phép các hoạt động kinh doanh và tăng trưởng suôn sẻ. Quản lý ngân sách là một hành động cân bằng nhằm duy trì mức dòng tiền tốt mà không vượt quá giới hạn ngân sách. 

Quản lý ngân sách dự án là quá trình giám sát và quản lý tài chính liên quan đến các dự án kinh doanh. Làm thế nào để quản lý ngân sách dự án một cách hiệu quả phụ thuộc vào sự hiểu biết của từng cá nhân đóng góp vào tổng chi phí dự án. Kỹ thuật lập ngân sách cho quản lý dự án phải tập trung vào:

  • Các con số tài chính tổng thể được đưa ra như thế nào?
  • Làm thế nào để phân bổ ngân sách cho một dự án?
  • Chi phí nên được dàn trải như thế nào trên các mốc quan trọng của dự án?
  • Làm thế nào để theo dõi chi phí dự án?
  • Có cơ chế báo cáo dữ liệu chi phí định kỳ không?
  • Làm gì khi dự án vượt ngân sách?
Z3907142615519 42605364d84b3ebb2f45aea1cd1cad9c

Lĩnh vực - Ngành

Dịch vụ tư vấn

+ Đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp định kỳ

+ Thiết lập và vận hành mô hình tài chính kinh doanh tối ưu

+ Xây dựng và vận hành ngân sách doanh nghiệp

+ Cấu trúc vốn tối ưu

+ Quản trị rủi ro tài chính

+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị tài chính

+ Trực quan hóa báo cáo bằng POWER BI

+ Phân tích động lực tăng trưởng và Rủi ro kinh doanh

+ Cố vấn chiến lược và các quyết định quản trị tài chính

+ Thẩm định tài chính dự án

+ Huy động vốn và M&A

Dịch vụ tư vấn

Bài viết nổi bật

Dịch vụ bạn quan tâm